Program

OTWÓRZ WERSJĘ PDF | OTWÓRZ WERSJĘ DO DRUKU

DZIEŃ I 22.09.2022 r. (czwartek) – Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-408 

9.00-9.30 OTWARCIE ZJAZDU 

PANEL I – moderator prof. dr hab. Adam Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

9.30-9.50 | Prawo handlowe jako część prawa cywilnego – spojrzenie od strony normatywnej, praktycznego stosowania i nauczania przedmiotu – prof. dr hab. Wojciech J. Katner (Uniwersytet Łódzki) 

9.50-10.10 | Czy potrzebny jest nowy kodeks handlowy? – dr hab. Bogusław Sołtys, prof. UWr, dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) 

10.10-10.30 | Miejsce prawa handlowego w systemie prawa – uwagi z perspektywy prawa niemieckiego – dr hab. Piotr Marcin Wiórek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) 

10.30-10.50 | Zagadnienia spójności prawa spółek i prawa rodzinnego w systemie prawa prywatnego – dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) 

10.50-11.10 | Prawo handlowe a prawo konsumenckie. Uwagi o sposobie rozciągania ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – prof. dr hab. Bogusława Gnela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

11.10-11.50 | Dyskusja 

11.50-12.20 | Przerwa kawowa 

PANEL II – moderator prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

12.20-12.40 | Stosowanie zakazu czynności „z samym sobą” (art. 108 k.c.) do działań organów spółek handlowych (ujęcie systemowe) – dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego)

12.40-13.00 | Stosunki korporacyjne a procesy restrukturyzacji i upadłości spółek handlowych – dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański) 

13.00-13.20 | Rola rejestru przedsiębiorców w systemie prawa handlowego – dr hab. Artur Nowacki (Uniwersytet Warszawski) 

13.20-13.40 | Związki prawa procesowego cywilnego z prawem spółek – dr hab. Piotr Rylski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) 

13.40-14.20 | Dyskusja


14.20-15.20 | Przerwa obiadowa 

PANEL III – moderator prof. dr hab. Andrzej Kidyba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

15.20-15.40 | Dylematy ustawodawcy przy tworzeniu prawa grup spółek w Polsce – prof. dr hab. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński) 

15.40-16.00 | Ewolucja konstrukcji koncernowych oraz instytucjonalizacja struktur grup spółek w świetle ekonomii instytucjonalnej oraz prawa pozytywnego – prof. dr hab. Marek Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

16.00-16.20 | O metodyce reformowania prawa spółek handlowych – uwagi na tle projektu nowelizacji opracowanego przez Komisję ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy MAP – dr Piotr Moskała (Uniwersytet Warszawski) 

16.20-16.40 | Nowe rozwiązania prawne dotyczące interesu grupy spółek – dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

16.40-17.00 | Rzekoma ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w nowym prawie koncernowym – dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) 

17.00-17.40 | Dyskusja


17.40 | Zakończenie obrad I dnia Zjazdu


19.00 | Uroczysta kolacja w Restauracji Legendy Miasta (Aleja Solidarności 7, 20-841 Lublin)

DZIEŃ II 23.09.2022 r. (piątek) – Centrum Transferu Wiedzy KUL, 

sale CTW-408, CTW-113, CTW-114 

PANEL I – moderator dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), CTW-408 

9.00-9.20 | Prawo stanu nadzwyczajnego. Kilka słów o polskiej regulacji kontroli inwestycji zagranicznych – dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

9.20-9.40 | Założenia aksjologiczne wybranych reform polskiego prawa spółek – prof. dr hab. Adam Opalski (Uniwersytet Warszawski) 

9.40-10.00 | Aksjologia prawa spółek a interes publiczny – współczesne dylematy – dr Anne-Marie Weber (Uniwersytet Warszawski) 

10.00-10.20 | Benefit corporations, kooperatywy, a może przedsiębiorstwa państwowe? O godzeniu zysku i dobra wspólnego w prowadzeniu działalności gospodarczej – dr Justyna Dąbrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

10.20-10.40 | Spółki o znikomym kapitale podstawowym jako przejaw zmian paradygmatu w prawie handlowym. Analiza prawnoporównawcza na tle prostej spółki akcyjnej – dr Marcin Mazgaj
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) 

10.40-11.20 | Dyskusja 

11.20-11.50 | Przerwa kawowa 

PANEL IIA (SYMULTANICZNY) – moderator prof. dr hab. Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski w Katowicach), CTW-113 

11.50-12.05 | O członkostwie i zasadzie swobody korporacyjnej – dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

12.05-12.20 | Stosunek członkostwa akcjonariusza w prostej spółce akcyjnej. Uwagi na tle relacji członkowskich uczestników w pozostałych spółkach handlowych – dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

12.20-12.35 | Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami/udziałami – dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) 

12.35-12.50 | Rozporządzenie akcjami w prostej spółce akcyjnej – dr Dorota Benduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 

12.50-13.05 | Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika a zmiana umowy spółki osobowej – dr Wiktor P. Matysiak (Uniwersytet Łódzki) 

13.05-13.20 | Zasada pewności obrotu w kontekście zmian podmiotowych w spółkach osobowych – dr Konrad Garnowski (Uniwersytet Szczeciński) 

13.20-14.00 | Dyskusja


14.00-15.00 | Przerwa obiadowa 

PANEL IIB (SYMULTANICZNY) – moderator prof. dr hab. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński), CTW-114 

11.50-12.05 | Ewolucja instytucji papieru wartościowego w prawie polskim w latach 1918-2022– dr Jan Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), r. pr. Tomasz Turski 

12.05-12.20 | Technologia blockchain jako podstawa konstrukcji prawnej zdematerializowanych papierów wartościowych – dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego) 

12.20-12.35 | Problem dematerializacji akcji, których ewidencja jest prowadzona w rejestrze opartym o technologię blockchain – dr Marek Topór (Uniwersytet Jagielloński) 

12.35-12.50 | Akcje prostej spółki akcyjnej jako nowy rodzaj udziałowych papierów wartościowych – dr hab. Piotr Horosz, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

12.50-13.05 | Dwa oblicza dematerializacji – różnice między jedno- i dwustopniowym systemem rejestracji papierów wartościowych i ich konsekwencje na przykładzie akcji– dr Kacper Wosiak (Uniwersytet Wrocławski) 

13.05-13.20 | Normatywne ukształtowanie rejestru akcjonariuszy niepublicznej spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej – dr Michał Pyka (Uniwersytet Jagielloński) 

13.20-14.00 | Dyskusja


14.00-15.00 | Przerwa obiadowa 

PANEL IIIA (DOKTORANCKI SYMULTANICZNY) – moderator prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), CTW-113 

15.00-15.15 | Teoretycznoprawne oraz dogmatyczne aspekty stosunku członkostwa w spółce kapitałowej – mgr Maria Wysocka-Orlik (Uniwersytet Szczeciński) 

15.15-15.30 | Pozastatutowe ograniczenia w rozporządzaniu akcjami – mgr Dominik Mizerski (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

15.30-15.45 | Obowiązek lojalności członka zarządu spółki kapitałowej – uwagi na tle ustawy z dnia 9 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – mgr Weronika Herbet-Homenda (Uniwersytet Warszawski) 

15.45-16.00 | Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie Kodeksu spółek handlowych – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda – mgr Mateusz Gawroński (Uniwersytet Warszawski) 

16.00-16.15 | Rola i znaczenie tajemnicy spółki w Kodeksie spółek handlowych – mgr Karol Moniczewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

16.15-16.45 | Dyskusja 

PANEL IIIB (DOKTORANCKI SYMULTANICZNY) – moderator dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), CTW-114 

15.00-15.15 | Wypłata dywidendy w prostej spółce akcyjnej – mgr Jakub Zamojski (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

15.15-15.30 | Wyłączenie wstąpienia spadkobierców akcjonariusza do prostej spółki akcyjnej – mgr Ewelina Foryt (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

15.30-15.45 | Wykorzystanie Distributed Ledger Technology do prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej – perspektywy rozwoju – mgr Paweł Dyrduł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

15.45-16.00 | Obowiązkowa dematerializacja akcji a dalsze etapy digitalizacji w prawie spółek – mgr Kacper Rydz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

16.00-16.15 | Decentralized Autonomous Organization (DAO) jako adresat norm prawa handlowego – mgr Mariusz T. Kłoda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

16.15-16.45 | Dyskusja 

16.45 | ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

19.00 | Integracja pokonferencyjna w restauracji TINTO Wine Bar (Plac Władysława Łokietka 3, 20-109 Lublin – przy Bramie Krakowskiej)