Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1):

1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin), adres poczty elektronicznej: kul@kul.pl; nr tel.: 81 445 41 01.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować:

– telefonicznie: 81 445 32 30;

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@kul.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji naukowej w ramach Zjazdu Katedr Prawa Handlowego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji konferencji naukowej a następnie – w celach archiwalnych – przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora i mającym dostęp do danych, przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Administrator będzie ujawniać dane osobowe odbiorcom strony internetowej KUL oraz uczestnikom konferencji naukowej i osobom zainteresowanym udziałem w organizowanym wydarzeniu naukowym.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo do sprostowania danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgłoszenia udziału w konferencji naukowej organizowanej w ramach Zjazdu Katedr Prawa Handlowego. Zgoda ma charakter dobrowolny. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z oprawą fotograficzną konferencji naukowej organizowanej w ramach Zjazdu Katedr Prawa Handlowego. Wizerunek będzie rozpowszechniany poprzez publikację zdjęć na stronie internetowej KUL w celu promocji organizowanego wydarzenia naukowego. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest udzielana nieodpłatnie.