Informacje o Zjeździe

Zjazd Katedr Prawa Handlowego jest odbywającym się co dwa lata spotkaniem środowiska osób naukowo zajmujących się prawem handlowym i cywilnym. Wprawdzie większość uczestników zjazdu to pracownicy katedr prawa handlowego, prawa prywatnego gospodarczego oraz prawa cywilnego polskich uczelni wyższych, ale tradycją Zjazdu jest także udział w nim przedstawicieli praktyki prawa handlowego: sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy.

W ramach XIII Zjazdu szczególnej refleksji zostaną poddane fundamentalne dla prawa handlowego zagadnienia, które pomimo dynamicznego rozwoju komercjalistyki w ostatnich 30 latach i upływu 20 lat od wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych, nie zostały dogłębnie zbadane. Dlatego też organizatorzy chcieliby żeby referaty zgłaszane przez uczestników wpisywały się w jeden z następujących obszarów tematycznych:

– zakres i metoda regulacji prawa handlowego,

– miejsce prawa handlowego w systemie oraz jego integracja z innymi dyscyplinami/działami prawa cywilnego,

– aksjologia prawa handlowego,

– podmiotowość i adresaci norm prawa handlowego,

– członkostwo w spółkach handlowych,

– konstrukcja papieru wartościowego i jego dematerializacja.

Sprawdź program Zjazdu